กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
Division of physical systems and Environment

วันจันทร์ที่ 3 เดือนเมษายน 2566  เวลา 09.00 – 16.00 น. นายธีระชัย  ตันเรืองพร ผู้อำนวยการกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม นำทีมบุคลากรกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมการสัมมนา เรื่อง “ความสำคัญของสำนักงานสีเขียว : ข้อกำหนดและเกณฑ์การประเมินสำนักงานสีเขียวมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ณ ห้อง 105 คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยแม่โจ้  ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ว่าทีร้อยตรี ดร.สุรชัย กังวล ประธานคณธกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานสำนักงานสีเขียวมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานเปิดการสัมมนา พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร. สยาม อรุณศรีมรกต คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติมาเป็นผู้ให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้  ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อม เพื่อเข้ารับการประเมินจากภายนอก และต่ออายุการรับรอง ในปี 2566 รวมถึงส่วนงาน/หน่วยงาน ที่วางแผนจะดำเนินการสำนักงานสีเขียว (Green Office) เพื่อช่วยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคลากรในการรักษาสิ่งแวดล้อม การลดการใช้พลังงาน การลดขยะ การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ฯลฯ และเป็นสำนักงานที่มีการดูแลสภาพแวดล้อมการปฏิบัติงาน การมีสุขภาวะที่ดี ปฏิบัติตามกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด 

ปรับปรุงข้อมูล : 5/4/2566 11:27:09     ที่มา : กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 177

กลุ่มข่าวสาร :

ข่าวล่าสุด

ม.แม่โจ้ จัดกิจกรรม “การคัดแยกขยะ & 3R สร้างรายได้”
วันพุธที่ 13 กันยายน 2566 เวลา 13.00-16.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฎี รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University)ให้เกียรติเป็นประธานเปิดกิจกรรมอบรมและเสริมสร้างความรู้ “การคัดแยกขยะ & 3R สร้างรายได้” เพื่อให้ความรู้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ และผู้สนใจ ร่วมขับเคลื่อนและสร้างความตระหนักรู้ในการคัดแยกขยะอย่างถูกต้อง ตลอดจนแนวทางในการต่อยอดสร้างประโยชน์และมูลค่าให้กับขยะ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มุจลินทร์ ผลจันทร์ ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การเป็นมหาวิทยาลัย (Green University) ด้านของเสีย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มาเป็นผู้ให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้อง 201/1 อาคารเรียนรวม 70 ปี มหาวิทยาลัยแม่โจ้
15 กันยายน 2566     |      63
กองกายภาพฯ ร่วมสืบสานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่ 2566
เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น. กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม ร่วมสักการะดำหัวเจ้าพ่อเจ้าแม่ แม่โจ้ โดยนางอรทัย เป็งนวล หัวหน้างานอำนวยการ กล่าวขอสูมาคารวะและขอพร ตามประเพณีอันดีงาม ณ ศาลเจ้าพ่อ เจ้าแม่ แม่โจ้ ในอากาสนี้ได้ร่วมดำหัวผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฏี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ นำโดยนายธีระชัย ตันเรืองพร ผู้อำนวยการกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยหัวหน้างานในสังกัด เข้าอวยพรและขอพร เพื่อเป็นศิริมงคลให้กับบุคลากรกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม ณ อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จากนั้นร่วมดำหัวผู้อำนวยการ และผู้อาวุโสกองกายภาพและสิ่งแวดล้อมต่อไป
25 เมษายน 2566     |      275