กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
Division of physical systems and Environment

ประวัติความเป็นมา

กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม (Division of physical systems and Environment)

1 ตุลาคม 2562 สภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในการประชุมครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2562 มีมติเห็นชอบให้ยุบเลิกกองสวัสดิการ และให้ปรับเปลี่ยนชื่อกองอาคารและสถานที่เป็นกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม

29 มกราคม 2564 ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การแบ่งหน่วยงานย่อยภายในของหน่วยงาน (ฉบับที่ 3)  ให้แบ่งหน่วยงานย่อยภายในของกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม ดังนี้

1.งานอำนวยการ
2.งานจัดการก่อสร้างและผังแม่บท
3.งานอาคารและภูมิทัศน์

4.งานจัดการพลังงาน

5.งานระบบสาธารณูปโภค                     

6. งานยานพาหนะและบรรเทาสาธารณภัย

7. งานจัดการสิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติใหม่

ปรัชญา

เป็นหน่วยงานที่มุ่งพัฒนาปรับปรุง สร้างสรรค์  บริหารงานให้ตอบสนองความเจริญทุกด้าน    และสนองตอบความต้องการของประชากรในการดำรงชีวิต  การปฏิบัติงานของหน่วยงาน

วิสัยทัศน์

 “เป็นศูนย์กลางการบริหารจัดการ  และการให้บริการที่ประทับใจ”

พันธกิจ

การบริหารจัดการอาคารสถานที่ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย