กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
Division of physical systems and Environment

ประวัติความเป็นมา

กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม (Division of physical systems and Environment)

1 ตุลาคม 2562 สภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในการประชุมครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2562 มีมติเห็นชอบให้ยุบเลิกกองสวัสดิการ และให้ปรับเปลี่ยนชื่อกองอาคารและสถานที่เป็นกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม

29 มกราคม 2564 ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การแบ่งหน่วยงานย่อยภายในของหน่วยงาน (ฉบับที่ 3)  ให้แบ่งหน่วยงานย่อยภายในของกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม ดังนี้

1.งานอำนวยการ

2.งานจัดการก่อสร้างและผังแม่บท

3.งานอาคารและภูมิทัศน์

4.งานจัดการพลังงาน

5.งานระบบสาธารณูปโภค                   

6. งานยานพาหนะและบรรเทาสาธารณภัย

7. งานจัดการสิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติใหม่

ปรัชญา

เป็นหน่วยงานที่มุ่งพัฒนาปรับปรุง สร้างสรรค์  บริหารงานให้ตอบสนองความเจริญทุกด้าน    และสนองตอบความต้องการของประชากรในการดำรงชีวิต  การปฏิบัติงานของหน่วยงาน

วิสัยทัศน์

“เป็นหน่วยงานที่มีการบริหารจัดการและการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ”

พันธกิจ

การบริหารจัดการอาคารสถานที่ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย