กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
Division of physical systems and Environment


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฐวุฒิ ดุษฎี
Asst. Prof. Dr. Natthawud Dussadee
ภารกิจรองอธิการบดี


ผู้อำนวยการกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
Teerachai Tanruangporn
ภารกิจผู้อำนวยการ

ดาวน์โหลดเอกสารการขอใช้บริการกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

ประชุมกรรมการสำนักสีเขียว หมวด 5 สภาพแวดล้อมและความปลอดภัย
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น. นายเชิดพงษ์ รอบเมือง หัวหน้างานยานพาหนะและบรรเทาสาธารณภัย กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว หมวด 5 (สภาพแวดล้อมและความปลอดภัย) ร่วมประชุมวางแผนงาน เพื่อขับเคลื่อนตามนโยบายสำนักงานสีเขียว (Green Office) ของสำนักงานมหาวิทยาลัย เพื่อให้คณะทำงานฯ มีความเข้าใจ และสามารถดําเนินงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ โดยมีการดําเนินงานอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์การประเมินสำนักงานสีเขียว 2565 ณ ห้องประชุมสารภี ชั้น 1 สำนักงานมหาวิทยาลัย
10 มิถุนายน 2565
กองอาคารและสถานที่ จัดโครงการ สำนักงานอธิการบดียุคใหม่ใส่ใจสุขภาพ
บุคลากรสังกัดสำนักงานอธิการบดี  ร่วมอบมรมโครงการสำนักงานอธิการบดีใส่ใจสุขภาพ  โดยมีวิทยากร คือ นางแสงเดือน  อินชนบท  นักวิชาการเกษตร จาสำนักฟาร์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และนายสมบูรณ์  ระดม  นักวิชาการเกษตร  จากสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มาถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการบริโภคอาหารที่ปลอดภัย การปลูกผักปลอดสารพิษ และการอนุมัรกษ์สิ่งแวดล้อม หลังจากรับฟังบรรยาย ได้ลงมือปลูกผัก เพื่อการบริโภคที่ปลอดภัย  เมื่อวันที่  ๒๑  มิถุนายน  ๒๕๕๖  ณ  ศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมเกษตรล้านนา มหาวิทยาลัยแม่โจ้
1 มกราคม 2557
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายเครื่องสักการะพระบรมสารีริกธาตุ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง ครอบครัว และหน่วยงาน
การได้กราบไหว้สักการบูชาพระบรมสารีริกธาตุนี้  มีผลานิสงส์มากเท่ากับได้บูชาสักการะ   พระพุทธเจ้ามีพระชนม์อยู่ นับว่าเป็นมหามงคล และให้อานิสงส์แก่ผู้สักการะอย่างหาที่เปรียบมิได้  ทำให้ประสบความสำเร็จ และมีความสุขสมปรารถนาทั้งในชาตินี้  และชาติหน้าตราบเข้าสู่นิพพาน   ผลานิสงส์ที่บังเกิดแก่ผู้ที่มีความเคารพเลื่อมใสและกระทำสักการะโดยสุจริตเท่านั้นประสงค์จะขอรับเป็นเจ้าภาพถวายเครื่องสักการะพระบรมสารีริกธาตุ ติดต่อที่ กองอาคารและสถานที่ โทร. 053-873240-2
1 มกราคม 2557
ข่าวมหาวิทยาลัยแม่โจ้