กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
Division of physical systems and Environment

งานจัดการก่อสร้าง  กองอาคารและสถานที่ จัดทำแบบก่อสร้างเจดีย์ล้านนาหริภุญไชย ขนาดฐานกว้าง ๕.๒๐ ม. สูง ๑๐.๐๕ ม. เพื่อใช้ในการก่อสร้างอาคารศาสนา  ผู้ใดสนใจติดต่อขอรับแบบแปลนได้ที่ กองอาคารและสถานที่ ชั้น ๔ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โทร. ๐ ๕๓๘๗ ๓๒๔๓

ปรับปรุงข้อมูล : 1/1/2557 0:00:00     ที่มา : กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 5390

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวล่าสุด

ประชุมกรรมการสำนักสีเขียว หมวด 5 สภาพแวดล้อมและความปลอดภัย
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น. นายเชิดพงษ์ รอบเมือง หัวหน้างานยานพาหนะและบรรเทาสาธารณภัย กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว หมวด 5 (สภาพแวดล้อมและความปลอดภัย) ร่วมประชุมวางแผนงาน เพื่อขับเคลื่อนตามนโยบายสำนักงานสีเขียว (Green Office) ของสำนักงานมหาวิทยาลัย เพื่อให้คณะทำงานฯ มีความเข้าใจ และสามารถดําเนินงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ โดยมีการดําเนินงานอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์การประเมินสำนักงานสีเขียว 2565 ณ ห้องประชุมสารภี ชั้น 1 สำนักงานมหาวิทยาลัย
10 มิถุนายน 2565     |      32