กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
Division of physical systems and Environment
ปรับปรุงข้อมูล : 11/4/2556 9:55:30     ที่มา : กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 2322

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด

ม.แม่โจ้ ขับเคลื่อนมาตรการและแนวทางลดใช้พลังงานของทุกส่วนงาน ปี 2567
งานจัดการพลังงาน กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม บูรณาการการเรียนการสอน ร่วมกับวิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในวิชาโครงร่างโครงงานสัมมนา สำหรับนักศึกษา ชั้น 2 หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี โดยเน้นการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงทางด้านการจัดการพลังงานภายในอาคาร ซึ่งได้ดำเนินการตรวจวัดความเข้มของแสงสว่างตามมาตรฐานของชีวอนามัยในสถานที่ทำงาน และสำรวจการพลังงานในระบบเครื่องปรับอากาศ ระบบแสงสว่าง และเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างภายในห้องทำงาน เพื่อให้ทราบถึงหน่วยการใช้ไฟฟ้า ซึ่งจะใช้เป็นฐานข้อมูลในการประกอบการจัดทำแผนการประหยัดพลังงาน และกำหนดเป็นมาตรการการลดใช้พลังงานของส่วนงาน ทั้งนี้ได้เข้าดำเนินการสำรวจอาคารรัตนโกสินทร์ 200 ปี คณะผลิตกรรมการเกษตร อาคารเทคโนโลยีการประมง คณะเทคโนโลยีประมงและทรัพยากรทางน้ำ อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ คณะพัฒนาการท่องเที่ยว อาคารวุฒากาศ กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม 
23 กุมภาพันธ์ 2567     |      16
รับมอบหัวเชื้อจุลินทรีย์สำหรับกำจัดกลิ่นขยะ งานเกษตรแม่โจ้ 90 ปี
วันที่ 21 ธันวาคม 2566 นางจีรพรรณ จันทราศัพท์ หัวหน้างานจัดการสิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติใหม่ พร้อมด้วยนายพนมเทียน ทนคำดี นักวิทยาศาสตร์ กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม รับมอบหัวเชื้อจุลินทรีย์สำหรับกำจัดกลิ่นขยะ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐปน ชื่นบาล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ได้มอบหัวเชื้อจุลินทรีย์เข้มข้น ที่มีการคัดเลือกสายพันธุ์ของกลุ่มเชื้อจุลินทรีย์ที่แข็งแรงและมีความสามารถในการกำจัดกลิ่น เพื่อนำมาฉีดพ่นบริเวณจุดรวบรวมขยะภายในงานเกษตรแม่โจ้ 90 ปี ป้องกันและลดการเกิดกลิ่นและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมภายในงาน นอกจากยังสามารถใช้บำบัดน้ำเสีย ช่วยย่อยสารอินทรีย์ในน้ำเสียให้ดีขึ้นอีกด้วย
25 ธันวาคม 2566     |      77
รณรงค์ลดขยะถุงพลาสติก ภาชนะที่ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง
เมื่อวันพุธที่ 20 ธันวาคม 2566 เวลา 10.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฎี รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ (Green University)  ดร.มุจลินทร์ ผลจันทร์ ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การเป็นมหาวิทยาลัย (Green University) ด้านของเสีย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นางจีรพรรณ จันทราศัพท์ หัวหน้างานจัดการสิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติใหม่ นายพนมเทียน ทนคำดี นักวิทยาศาสตร์ กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม มอบภาชนะจากใบไม้ เพื่อใช้ในงานเกษตรแม่โจ้ 90 ปี : เกษตร อาหาร สุขภาพ ให้แก่หน่วยงาน /ผู้ประกอบการภายในงานฯ และร่วมรณรงค์ใช้จานใบไม้นำมาใช้สำหรับเป็นภาชนะในการรับรองแขก และผู้มาร่วมงาน เพื่อการรณรงค์ลดขยะถุงพลาสติก ภาชนะที่ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง โดยกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจานใบไม้จาก ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมทางการเกษตรสำหรับบัณฑิตผู้ประกอบการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
25 ธันวาคม 2566     |      76