กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
Division of physical systems and Environment
ม.แม่โจ้ ขับเคลื่อนมาตรการและแนวทางลดใช้พลังงานของทุกส่วนงาน ปี 2567
งานจัดการพลังงาน กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม บูรณาการการเรียนการสอน ร่วมกับวิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในวิชาโครงร่างโครงงานสัมมนา สำหรับนักศึกษา ชั้น 2 หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี โดยเน้นการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงทางด้านการจัดการพลังงานภายในอาคาร ซึ่งได้ดำเนินการตรวจวัดความเข้มของแสงสว่างตามมาตรฐานของชีวอนามัยในสถานที่ทำงาน และสำรวจการพลังงานในระบบเครื่องปรับอากาศ ระบบแสงสว่าง และเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างภายในห้องทำงาน เพื่อให้ทราบถึงหน่วยการใช้ไฟฟ้า ซึ่งจะใช้เป็นฐานข้อมูลในการประกอบการจัดทำแผนการประหยัดพลังงาน และกำหนดเป็นมาตรการการลดใช้พลังงานของส่วนงาน ทั้งนี้ได้เข้าดำเนินการสำรวจอาคารรัตนโกสินทร์ 200 ปี คณะผลิตกรรมการเกษตร อาคารเทคโนโลยีการประมง คณะเทคโนโลยีประมงและทรัพยากรทางน้ำ อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ คณะพัฒนาการท่องเที่ยว อาคารวุฒากาศ กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม 
23 กุมภาพันธ์ 2567     |      16
รับมอบหัวเชื้อจุลินทรีย์สำหรับกำจัดกลิ่นขยะ งานเกษตรแม่โจ้ 90 ปี
วันที่ 21 ธันวาคม 2566 นางจีรพรรณ จันทราศัพท์ หัวหน้างานจัดการสิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติใหม่ พร้อมด้วยนายพนมเทียน ทนคำดี นักวิทยาศาสตร์ กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม รับมอบหัวเชื้อจุลินทรีย์สำหรับกำจัดกลิ่นขยะ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐปน ชื่นบาล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ได้มอบหัวเชื้อจุลินทรีย์เข้มข้น ที่มีการคัดเลือกสายพันธุ์ของกลุ่มเชื้อจุลินทรีย์ที่แข็งแรงและมีความสามารถในการกำจัดกลิ่น เพื่อนำมาฉีดพ่นบริเวณจุดรวบรวมขยะภายในงานเกษตรแม่โจ้ 90 ปี ป้องกันและลดการเกิดกลิ่นและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมภายในงาน นอกจากยังสามารถใช้บำบัดน้ำเสีย ช่วยย่อยสารอินทรีย์ในน้ำเสียให้ดีขึ้นอีกด้วย
25 ธันวาคม 2566     |      77
รณรงค์ลดขยะถุงพลาสติก ภาชนะที่ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง
เมื่อวันพุธที่ 20 ธันวาคม 2566 เวลา 10.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฎี รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ (Green University)  ดร.มุจลินทร์ ผลจันทร์ ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การเป็นมหาวิทยาลัย (Green University) ด้านของเสีย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นางจีรพรรณ จันทราศัพท์ หัวหน้างานจัดการสิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติใหม่ นายพนมเทียน ทนคำดี นักวิทยาศาสตร์ กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม มอบภาชนะจากใบไม้ เพื่อใช้ในงานเกษตรแม่โจ้ 90 ปี : เกษตร อาหาร สุขภาพ ให้แก่หน่วยงาน /ผู้ประกอบการภายในงานฯ และร่วมรณรงค์ใช้จานใบไม้นำมาใช้สำหรับเป็นภาชนะในการรับรองแขก และผู้มาร่วมงาน เพื่อการรณรงค์ลดขยะถุงพลาสติก ภาชนะที่ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง โดยกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจานใบไม้จาก ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมทางการเกษตรสำหรับบัณฑิตผู้ประกอบการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
25 ธันวาคม 2566     |      76
ม.แม่โจ้ จัดกิจกรรม “การคัดแยกขยะ & 3R สร้างรายได้”
วันพุธที่ 13 กันยายน 2566 เวลา 13.00-16.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฎี รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University)ให้เกียรติเป็นประธานเปิดกิจกรรมอบรมและเสริมสร้างความรู้ “การคัดแยกขยะ & 3R สร้างรายได้” เพื่อให้ความรู้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ และผู้สนใจ ร่วมขับเคลื่อนและสร้างความตระหนักรู้ในการคัดแยกขยะอย่างถูกต้อง ตลอดจนแนวทางในการต่อยอดสร้างประโยชน์และมูลค่าให้กับขยะ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มุจลินทร์ ผลจันทร์ ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การเป็นมหาวิทยาลัย (Green University) ด้านของเสีย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มาเป็นผู้ให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้อง 201/1 อาคารเรียนรวม 70 ปี มหาวิทยาลัยแม่โจ้
15 กันยายน 2566     |      315
กองกายภาพฯ ร่วมสืบสานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่ 2566
เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น. กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม ร่วมสักการะดำหัวเจ้าพ่อเจ้าแม่ แม่โจ้ โดยนางอรทัย เป็งนวล หัวหน้างานอำนวยการ กล่าวขอสูมาคารวะและขอพร ตามประเพณีอันดีงาม ณ ศาลเจ้าพ่อ เจ้าแม่ แม่โจ้ ในอากาสนี้ได้ร่วมดำหัวผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฏี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ นำโดยนายธีระชัย ตันเรืองพร ผู้อำนวยการกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยหัวหน้างานในสังกัด เข้าอวยพรและขอพร เพื่อเป็นศิริมงคลให้กับบุคลากรกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม ณ อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จากนั้นร่วมดำหัวผู้อำนวยการ และผู้อาวุโสกองกายภาพและสิ่งแวดล้อมต่อไป
25 เมษายน 2566     |      428
กองกายภาพฯ อบรมหลักสูตร พัฒนาทักษะชีวิต เพื่อพัฒนางานในศตวรรษที่ 21
เมื่อวันที่ 3-4 เมษายน 2566 บุคลากรกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมอบรมหลักสูตร"พัฒนาทักษะชีวิต เพื่อพัฒนางานในศตวรรษที่ 21" โดยรองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง รองอธิการบดี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรม ซึ่งการอบรมในครั้งนี้เป็นการรวบรวม และเชื่อมโยงฐานข้อมูลกระบวนการทำงาน ทักษะการแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อน การคิดวิเคราะห์ ความคิดสร้างสรรค์ การทำงานร่วมกันวิทยากรโดยอาจารย์สุดปฐพี เวียงสี ได้ถ่ายทอดและรับฟังความเห็นเกี่ยวกับการจัดทำและพัฒนาทักษะต่างๆ ที่นำไปใช้เกิดประโยชน์ ตลอดจนนำไปสู่การ สร้างสมดุลให้กับชีวิตการทำงานและพัฒนางานต่อไป ณ ห้องข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดโดยฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
7 เมษายน 2566     |      379
กองกายภาพฯ ร่วมขับเคลื่อนการดำเนินการสำนักงานสีเขียว (Green Office) เตรียมความพร้อมเข้ารับการการประเมินสำนักงานสีเขียวจากหน่วยงานภายนอก
วันจันทร์ที่ 3 เดือนเมษายน 2566  เวลา 09.00 – 16.00 น. นายธีระชัย  ตันเรืองพร ผู้อำนวยการกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม นำทีมบุคลากรกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมการสัมมนา เรื่อง “ความสำคัญของสำนักงานสีเขียว : ข้อกำหนดและเกณฑ์การประเมินสำนักงานสีเขียวมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ณ ห้อง 105 คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยแม่โจ้  ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ว่าทีร้อยตรี ดร.สุรชัย กังวล ประธานคณธกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานสำนักงานสีเขียวมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานเปิดการสัมมนา พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร. สยาม อรุณศรีมรกต คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติมาเป็นผู้ให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้  ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อม เพื่อเข้ารับการประเมินจากภายนอก และต่ออายุการรับรอง ในปี 2566 รวมถึงส่วนงาน/หน่วยงาน ที่วางแผนจะดำเนินการสำนักงานสีเขียว (Green Office) เพื่อช่วยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคลากรในการรักษาสิ่งแวดล้อม การลดการใช้พลังงาน การลดขยะ การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ฯลฯ และเป็นสำนักงานที่มีการดูแลสภาพแวดล้อมการปฏิบัติงาน การมีสุขภาวะที่ดี ปฏิบัติตามกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด 
5 เมษายน 2566     |      287
กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม รับการสนับสนุนไม้ประดับ คณะผลิตกรรมการเกษตร เพื่อการศึกษาและตกแต่งพื้นที่สีเขียว
เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2566 เวลา 15.00 น. นางสาววรัทยา ศุขแก้ว รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานอาคารสถานที่และภูมิทัศน์ กองกายภาพและและสิ่งแวดล้อม รับมอบไม้ดอกไม้ประดับผลงานจากการเพาะปลูกของนักศึกษาประจำวิชาสาขาวิชาพืชสวนประดับ คณะผลิตกรรมการเกษตร โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมศรี นนทสวัสดิ์ศรี อาจารย์ประจำสาขาวิชาพืชสวนประดับ คณะผลิตกรรมการเกษตร ให้การสนับสนุนไม้ดอกไม้ประดับ เพื่อนำมาปลูกตกแต่งและดูแลภูมิทัศน์ภายในมหาวิทยาลัยให้สวยงาม
5 เมษายน 2566     |      901
ทั้งหมด 16 หน้า