กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
Division of physical systems and Environment
KM การปฏิบัติงานของงานรักษาความปลอดภัย
บุคลากรกองอาคารและสถานที่ ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การปฏิบัติงานของงานรักษาความปลอดภัย กองอาคารและสถานที่ ครั้งที่ 3/2553 เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2553 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี ในการนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากห้างหุ้นส่วนจำกัดเชียงใหม่การดับเพลิง ได้จัดเจ้าหน้าที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับการดับเพลิงเบื้องต้น การใช้ถังดับเพลิงชนิดต่าง ๆ หลังจากนั้นได้ทำการสาธิตวิธีดับเพลิง ให้แก่บุคลากรกองอาคารและสถานที่ และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เพื่อจะนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ต่อไปดาวน์โหลดเอกสารคลิกที่นี่
1 มกราคม 2557     |      6050
KM งานจัดการก่อสร้าง
กองอาคารและสถานที่ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของกองอาคารและสถานที่ ครั้งที่ 1 โดยได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี นายอนันต์ ปัญญาวีร์ เป็นประธานในพิธี ซึ่งครั้งนี้งานจัดการก่อสร้าง เป็นเจ้าภาพ นำโดยนายจำนงค์ ถาแปง หัวหน้างานจัดการก่อสร้าง และบุคลากรในสังกัด มาพูดคุย และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับ การออกแบบ เขียนแบบ ประมาณราคา งานด้านโยธา และงานปรับรุง ซ่อมแซมตลอดจน ตอบข้อซักถามที่เกี่ยวข้องของผู้เข้าร่วมกิจกรรม เมือวันที่ 12 มกราคม 2553 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี  ดาวน์โหลดเอกสารคลิกที่นี่
1 มกราคม 2557     |      5039
ทั้งหมด 1 หน้า