กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
Division of physical systems and Environment

ในช่วงเทศกาลสงกรานต์มีวันหยุดติดต่อกันหลายวัน ระหว่างวันที่ 13-17  เมษายน  2554  ดังนั้น เพื่อความปลอดภัยของบุคลากรและทรัพย์สินทางราชการ กองอาคารและสถานที่ จึงขอความร่วมมือทุกท่าน ทุกหน่วยงาน โปรดปิดประตู, หน้าต่าง และ เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดหลังเลิกงาน  ทั้งนี้โปรดใช้ทางเข้า-ออก ทางประตูใหญ่ เปิดตลอด 24 ชั่วโมง และประตูบางเขน เปิด-ปิด ช่วงเวลา 06.00 - 21.00 น. 

ปรับปรุงข้อมูล : 4/11/2554 17:43:51     ที่มา : กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 6888

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวประกาศ

ข่าวล่าสุด

กองกายภาพฯ ร่วมพิธีปลูกต้นจามจุรี เพื่อน้อมรำลึกในหลวง รัชกาลที่ 9
นางอรทัย เป็งนวล ผู้แทนผู้อำนวยการกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยนางสาววรัทยา ศุขแก้ว หัวหน้างานอาคารสถานที่และภูมิทัศน์ กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม ร่วมโครงการ “รักษ์จามจุรีทรงปลูก” ซึ่งเป็นต้นลูกของจามจุรีที่ในหลวง รัชกาลที่ 9 ทรงปลูกด้วยพระหัตถ์ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อปี 2505 เพื่อน้อมระลึกถึงองค์ราชาผู้ทรงพระมหากรุณาธิคุณต่อแผ่นดินไทย และเนื่องในโอกาสครบรอบวันเกิด 107 ชาตกาล ศาสตราจารย์ ดร.วิภาต บุญศรี วังซ้าย วันที่ 12 มีนาคม 2567 เวลา 10.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย รักษาการแทนรองอธิการบดี เป็นประธานในพิธีปลูกต้นจามจุรี พร้อมด้วย ผศ.ว่าที่ร้อยตรี ดร. นิโรจน์ สินณรงค์ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี คุณพัชรินทร์ สุกัณศีล ทายาทศาสตราจารย์ ดร.วิภาต บุญศรีวังซ้าย และคณะตัวแทนศิษย์เก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มอบต้นจามจุรี จำนวน 3 ต้นและปลูกร่วมกับผู้บริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ผู้อำนวยการกอง และสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ ณ ลานหน้าศาลเจ้าพ่อแม่โจ้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
15 มีนาคม 2567     |      98
ม.แม่โจ้ ขับเคลื่อนการจัดการพลังงานไฟฟ้า จากนวัตกรรมพลังงานหมุนเวียน
วันพุธที่ 6 มีนาคม 2567 เวลา 09.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร. วีระพล ทองมา รักษาการแทนอธิการบดี พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมให้การต้อนรับ และรับฟังการนำเสนอ “โครงการจัดการพลังงานในองค์กรด้วยระบบดิจิทัล (PEA Digital Platform)” นำโดยนาย สุรพงศ์ ไชยมงคล รองผู้ว่าการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กองจัดการธุรกิจพลังงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่ ณ ห้องประชุมสารภี ชั้น 1 อาคารสำนักงนมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ หลังจากนี้นายเสกสรร ขวัญศรีวงค์ หัวหน้างานจัดการพลังงาน กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม นำทีมเข้าสำรวจพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัย เพื่อเตรียมความพร้อมในการออกแบบประมาณการโครงการติดตั้งระบบโซล่า ESCO MODEL โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
11 มีนาคม 2567     |      67
ม.แม่โจ้ ขับเคลื่อนมาตรการและแนวทางลดใช้พลังงานของทุกส่วนงาน ปี 2567
งานจัดการพลังงาน กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม บูรณาการการเรียนการสอน ร่วมกับวิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในวิชาโครงร่างโครงงานสัมมนา สำหรับนักศึกษา ชั้น 2 หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี โดยเน้นการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงทางด้านการจัดการพลังงานภายในอาคาร ซึ่งได้ดำเนินการตรวจวัดความเข้มของแสงสว่างตามมาตรฐานของชีวอนามัยในสถานที่ทำงาน และสำรวจการพลังงานในระบบเครื่องปรับอากาศ ระบบแสงสว่าง และเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างภายในห้องทำงาน เพื่อให้ทราบถึงหน่วยการใช้ไฟฟ้า ซึ่งจะใช้เป็นฐานข้อมูลในการประกอบการจัดทำแผนการประหยัดพลังงาน และกำหนดเป็นมาตรการการลดใช้พลังงานของส่วนงาน ทั้งนี้ได้เข้าดำเนินการสำรวจอาคารรัตนโกสินทร์ 200 ปี คณะผลิตกรรมการเกษตร อาคารเทคโนโลยีการประมง คณะเทคโนโลยีประมงและทรัพยากรทางน้ำ อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ คณะพัฒนาการท่องเที่ยว อาคารวุฒากาศ กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม 
23 กุมภาพันธ์ 2567     |      105