กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
Division of physical systems and Environment
1. งานอำนวยการ
10. แบบ ทส.1 ปี พ.ศ. 2566
11. แบบ ทส.2 ปี พ.ศ. 2566
12. แบบ ทส.1 ปี พ.ศ. 2567
13. แบบ ทส.2 ปี พ.ศ. 2567
2. งานจัดการก่อสร้างและผังแม่บท
3. งานอาคารสถานที่และภูมิทัศน์
4. งานจัดการพลังงาน
5. งานระบบสาธารณูปโภค
6. งานยานพาหนะและบรรเทาสาธารณภัย
7. งานจัดการสิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติใหม่
8. แบบ ทส.1 ปี พ.ศ. 2565
9. แบบ ทส.2 ปี พ.ศ. 2565
KM การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของกองอาคารและสถานที่
จดหมายข่าว
บริหารความเสี่ยง
แบบฟอร์มเอกสารต่าง ๆ
ประมูลร้านกาแฟ
แผนปฏิบัติราชการกองอาคารและสถานที่
รายงานการประเมินตนเอง
รูป
0000001234.png
1. Green Office.png
54321.png
6.png
8132.png
CCtV2.png
icon-download-28.jpg
IMG_20210422_162045.jpg
SeR 123.png
sticker_RFiD-Car_100x25-01.png
ขั้นตอนการให้บริการ-งานซ่อมบำรุงฯ.pdf
ทส.png
ใบคำขอใช้รถยนต์ ฟอร์มใหม่.pdf
รูปภาพ3.png
สมุดโทรศัพท์.pdf
อรทัย.png

กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 63 หมู่ 4 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290 โทร. 0 5387 3242