กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
Division of physical systems and Environment
1. งานอำนวยการ
2. งานจัดการก่อสร้างและผังแม่บท
3. งานอาคารสถานที่และภูมิทัศน์
4. งานจัดการพลังงาน
5. งานระบบสาธารณูปโภค
6. งานยานพาหนะและบรรเทาสาธารณภัย
7. งานจัดการสิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติใหม่
KM การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของกองอาคารและสถานที่
จดหมายข่าว
บริหารความเสี่ยง
แบบฟอร์มเอกสารต่าง ๆ
ประมูลร้านกาแฟ
แผนปฏิบัติราชการกองอาคารและสถานที่
รายงานการประเมินตนเอง
รูป
1. Green Office.png
6.png
8132.png
IMG_20210422_162045.jpg
ขั้นตอนการดำเนินการออกแบบ.pdf
ขั้นตอนการให้บริการ-งานซ่อมบำรุงฯ.pdf
รูปภาพ3.png
อาจารย์ณัฐวุฒิ.jpg

กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 63 หมู่ 4 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290 โทร. 0 5387 3242