การจัดการและอนุรักษ์พลังงานในอาคารสำนักงาน และการจัดการก๊าซเรือนกระจกในสำนักงาน

ปรับปรุงข้อมูล : 31/7/2563 9:53:27     ที่มา : กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 10

กลุ่มข่าวสาร :

นายประคอง  ยอดหอม ผู้อำนวยการกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) สำนักหอสมุด และคณะกรรมการสำนักงานสีเขียว สำนักงานมหาวิทยาลัย ได้จัดโครงการมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) กิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้านการจัดการและอนุรักษ์พลังงานในอาคาร สำนักงาน และการจัดการก๊าซเรือนกระจกในสำนักงาน โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ  ดุษฎี รักษาการแทนรองอธิการบดี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรม การจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรและนักศึกษามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยและขับเคลื่อนการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) วิทยากรโดยคุณพงค์พัฒน์ มั่งคั่ง กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินโนเวชั่น เทคโนโลยี จำกัด และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนาวรรณ มั่งคั่ง ผู้อำนวยการศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านกลยุทธ์ธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (วีกรีน) คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการและอนุรักษ์พลังงานในอาคารสำนักงาน และการจัดการก๊าซเรือนกระจกในสำนักงาน เมื่อวันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น -16.00 น. ณ ห้องอาคม กาญจนประโชติ ชั้น 4 อาคารอำนวย ยศสุข

ข่าวล่าสุด