กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
Division of physical systems and Environment

วันพุธที่ 24 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 น. คณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว ด้านของเสีย จัดกิจกรรม “เปิดประตู MJU สู่ zero waste community รูปแบบ Hybrid” โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฎี รองอธิการบดี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดกิจกรรมพร้อมด้วยคณะกรรมการและอนุกรรมการดำเนินงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้เข้าร่วมกิจกรรม วิทยากรให้ความรู้ โดยคุณวรุณ วารัญญานนท์ (ที่ปรึกษาเพื่อภาคีอุตสาหกรรม ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ และ ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ Chula Zero Waste Project และคุณเปรม พฤกษ์ทยานนท์ เจ้าของเพจลุงซาเล้งกับขยะที่หายไปและแอปพลิเคชัน Green2Get สำหรับแยกขยะและการจัดการขยะรีไซเคิล ณ ห้องเอกภพวิทยา อาคารจุฬาภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และผ่านโปรแกรมออนไลน์ ZOOM Cloud Meetings

ปรับปรุงข้อมูล : 25/8/2565 10:31:42     ที่มา : กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 76

กลุ่มข่าวสาร :

ข่าวล่าสุด

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฎี รองอธิการบดี พร้อมด้วยนายธีระชัย ตันเรืองพร ผู้อำนวยการกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม นางจีรพรรณ จันทราศัพท์ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานจัดการสิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติใหม่ ร่วมให้การต้อนรับนายสุวิทย์ ทองเพิ่ม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาบินหลา นำคณะศึกษาดูงานจากจากองค์การบริหารส่วนตำบลนาบินหลา อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง เข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการขยะของมหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
8 ธันวาคม 2565     |      8
กองกายภาพฯ ร่วมกิจกรรมเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) ด้านของเสีย
วันพุธที่ 26 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) ด้านของเสีย โดยมี ผศ.ดร.มุจลินทร์ ผลจันทร์ ประธานคณะอนุกรรมการฯ ด้านของเสีย เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการ และกล่าวเปิดโครงการโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฏี รองอธิการบดี กิจกรรมในช่วงเช้า เป็นการให้ความรู้ หัวข้อ "เก็บ (ขยะ) มาคืนชีพให้มีมูลค่า" วิทยากรโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เวชสวรรค์ หล้ากาศ จากมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ เจ้าของโครงการ GREEN ROAD ช่วงบ่ายเป็นกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการในการทำ DIY จากวัสดุเหลือทิ้ง (กระดาษเหลือใช้ให้เป็นสมุดโน๊ต) นำโดยนางสาวอรวรรณ สุรักษ์ พร้อมด้วยทีมงานสำนักหอสมุด และการจัดทำกระถาง โดยอาจารย์สุระพงษ์ เตชะ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
1 พฤศจิกายน 2565     |      24
กิจกรรมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Green U ชวนชาวแม่โจ้ โชว์ไอเดียสุดปัง
เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. นายธีระชัย ตันเรืองพร ผู้อำนวยการกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม นำทีมบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Green U ชวนชาวแม่โจ้ โชว์ไอเดียสุดปัง พร้อมด้วยนางจีรพรรณ จันทราศัพท์ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานสิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติใหม่ ร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานหมวดน้ำ และนำวัสดุปรับปรุงดินแจกสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฏี รองอธิการบดี เป็นประธานเปิดกิจกรรมดังกล่าว จัดโดยคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว ณ ห้องข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ
10 ตุลาคม 2565     |      43