กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
Division of physical systems and Environment

วันพุธที่ 26 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) ด้านของเสีย โดยมี ผศ.ดร.มุจลินทร์ ผลจันทร์ ประธานคณะอนุกรรมการฯ ด้านของเสีย เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการ และกล่าวเปิดโครงการโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฏี รองอธิการบดี กิจกรรมในช่วงเช้า เป็นการให้ความรู้ หัวข้อ "เก็บ (ขยะ) มาคืนชีพให้มีมูลค่า" วิทยากรโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เวชสวรรค์ หล้ากาศ จากมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ เจ้าของโครงการ GREEN ROAD ช่วงบ่ายเป็นกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการในการทำ DIY จากวัสดุเหลือทิ้ง (กระดาษเหลือใช้ให้เป็นสมุดโน๊ต) นำโดยนางสาวอรวรรณ สุรักษ์ พร้อมด้วยทีมงานสำนักหอสมุด และการจัดทำกระถาง โดยอาจารย์สุระพงษ์ เตชะ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ปรับปรุงข้อมูล : 1/11/2565 11:07:45     ที่มา : กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 56

กลุ่มข่าวสาร :

ข่าวล่าสุด

ตรวจประเมินระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม สำนักงานสีเขียว (ประเมินภายใน) สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2565
เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2566 นายธีระชัย ตันเรืองพร ผู้อำนวยการกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว สำนักงานมหาวิทยาลัย ร่วมให้การต้อนรับนางสาวเพชรประกายแก้ว ดวงหฤทัยทิพย์ หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน พร้อมคณะกรรมการตรวจประเมิน เพื่อประเมินการดำเนินงานในปี 2565 ที่ผ่านมา โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฏี รองอธิการบดี เป็นประธานเปิดการตรวจประเมินในครั้งนี้ เพื่อคณะกรรมการดำเนินงานสำนักงานสีเขียวจะได้นำข้อเสนอแนะจากคณะผู้ตรวจประเมินไปปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาการดำเนินงานในปี 2566 และเพื่อสร้างการรับรู้ และการมีส่วนร่วมของบุคลากรภายในสำนักงานมหาวิทยาลัย ในการจัดการสิ่งแวดล้อมของหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย โอกาสนี้ คณะกรรมการผู้ตรวจประเมินแต่ละหมวดได้ให้คำชี้แจงแนวทางในการดำเนินงานและร่วมตรวจเยี่ยมการดำเนินงานสำนักงานสีเขียวของสำนักงานมหาวิทยาลัย
27 มกราคม 2566     |      9
มจ. ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน มนร.
รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย รองอธิการบดี รองศาสตราจารย์จักรพงษ์ พิมพ์พิมล รก.รองอธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร. อภินันท์ สุวรรณรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร นางอรทัย เป็งนวล รักษาการแทนผู้อำนวยการกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม และหัวหน้าฝ่ายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และโครงการพิเศษ ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จังหวัดนราธิวาส เข้าศึกษาดูงานด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านการเกษตร การจัดการฟาร์มมหาวิทยาลัย และด้านกายภาพของมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2565 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 สำนักงานมหาวิทยาลัย
28 ธันวาคม 2565     |      37