กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
Division of physical systems and Environment
รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย รองอธิการบดี รองศาสตราจารย์จักรพงษ์ พิมพ์พิมล รก.รองอธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร. อภินันท์ สุวรรณรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร นางอรทัย เป็งนวล รักษาการแทนผู้อำนวยการกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม และหัวหน้าฝ่ายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และโครงการพิเศษ ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จังหวัดนราธิวาส เข้าศึกษาดูงานด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านการเกษตร การจัดการฟาร์มมหาวิทยาลัย และด้านกายภาพของมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2565 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 สำนักงานมหาวิทยาลัย
ปรับปรุงข้อมูล : 28/12/2565 11:26:56     ที่มา : กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 87

กลุ่มข่าวสาร :

ข่าวล่าสุด

มจ. ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน มนช.
วันที่ 17 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร. นิโรจน์ สินณรงค์ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมด้วยนายธีระชัย  ตันเรืองพร ผู้อำนวยการกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม และนางจีรพรรณ จันทราศัพท์รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานจัดการสิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติใหม่ ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ นำโดยอาจารย์ ดร. ชุติมา  ชวสินธุ์ รองอธิการบดี เข้าศึกษาดูงานด้านระบบการจัดการน้ำของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์เกี่ยวกับด้านระบบการจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย  ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย
17 มีนาคม 2566     |      4
ตรวจประเมินระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม สำนักงานสีเขียว (ประเมินภายใน) สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2565
เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2566 นายธีระชัย ตันเรืองพร ผู้อำนวยการกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว สำนักงานมหาวิทยาลัย ร่วมให้การต้อนรับนางสาวเพชรประกายแก้ว ดวงหฤทัยทิพย์ หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน พร้อมคณะกรรมการตรวจประเมิน เพื่อประเมินการดำเนินงานในปี 2565 ที่ผ่านมา โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฏี รองอธิการบดี เป็นประธานเปิดการตรวจประเมินในครั้งนี้ เพื่อคณะกรรมการดำเนินงานสำนักงานสีเขียวจะได้นำข้อเสนอแนะจากคณะผู้ตรวจประเมินไปปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาการดำเนินงานในปี 2566 และเพื่อสร้างการรับรู้ และการมีส่วนร่วมของบุคลากรภายในสำนักงานมหาวิทยาลัย ในการจัดการสิ่งแวดล้อมของหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย โอกาสนี้ คณะกรรมการผู้ตรวจประเมินแต่ละหมวดได้ให้คำชี้แจงแนวทางในการดำเนินงานและร่วมตรวจเยี่ยมการดำเนินงานสำนักงานสีเขียวของสำนักงานมหาวิทยาลัย
27 มกราคม 2566     |      632
มจ. ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน มนร.
รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย รองอธิการบดี รองศาสตราจารย์จักรพงษ์ พิมพ์พิมล รก.รองอธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร. อภินันท์ สุวรรณรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร นางอรทัย เป็งนวล รักษาการแทนผู้อำนวยการกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม และหัวหน้าฝ่ายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และโครงการพิเศษ ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จังหวัดนราธิวาส เข้าศึกษาดูงานด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านการเกษตร การจัดการฟาร์มมหาวิทยาลัย และด้านกายภาพของมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2565 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 สำนักงานมหาวิทยาลัย
28 ธันวาคม 2565     |      88