กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
Division of physical systems and Environment

วันที่ 17 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร. นิโรจน์ สินณรงค์ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมด้วยนายธีระชัย  ตันเรืองพร ผู้อำนวยการกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม และนางจีรพรรณ จันทราศัพท์รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานจัดการสิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติใหม่ ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ นำโดยอาจารย์ ดร. ชุติมา  ชวสินธุ์ รองอธิการบดี เข้าศึกษาดูงานด้านระบบการจัดการน้ำของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์เกี่ยวกับด้านระบบการจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้  ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย  ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย

ปรับปรุงข้อมูล : 17/3/2566 14:11:00     ที่มา : กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 137

กลุ่มข่าวสาร :

ข่าวล่าสุด

ม.แม่โจ้ จัดกิจกรรม “การคัดแยกขยะ & 3R สร้างรายได้”
วันพุธที่ 13 กันยายน 2566 เวลา 13.00-16.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฎี รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University)ให้เกียรติเป็นประธานเปิดกิจกรรมอบรมและเสริมสร้างความรู้ “การคัดแยกขยะ & 3R สร้างรายได้” เพื่อให้ความรู้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ และผู้สนใจ ร่วมขับเคลื่อนและสร้างความตระหนักรู้ในการคัดแยกขยะอย่างถูกต้อง ตลอดจนแนวทางในการต่อยอดสร้างประโยชน์และมูลค่าให้กับขยะ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มุจลินทร์ ผลจันทร์ ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การเป็นมหาวิทยาลัย (Green University) ด้านของเสีย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มาเป็นผู้ให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้อง 201/1 อาคารเรียนรวม 70 ปี มหาวิทยาลัยแม่โจ้
15 กันยายน 2566     |      148