กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
Division of physical systems and Environment
วันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2566 นายพนมเทียน ทนคำดี นักวิทยาศาสตร์ งานจัดการสิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติใหม่ ส่งมอบขยะอันตรายของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำนวน 290 กิโลกรัม ให้แก่เทศบาลเมืองแม่โจ้ เพื่อเตรียมนำไปกำจัดอย่างถูกวิธี ภายใต้โครงการแม่โจ้ เมืองสีเขียว (Maejo Green City)
ปรับปรุงข้อมูล : 1/11/2566 14:38:50     ที่มา : กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 33

กลุ่มข่าวสาร :

ข่าวล่าสุด

ม.แม่โจ้ จัดกิจกรรม “การคัดแยกขยะ & 3R สร้างรายได้”
วันพุธที่ 13 กันยายน 2566 เวลา 13.00-16.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฎี รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University)ให้เกียรติเป็นประธานเปิดกิจกรรมอบรมและเสริมสร้างความรู้ “การคัดแยกขยะ & 3R สร้างรายได้” เพื่อให้ความรู้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ และผู้สนใจ ร่วมขับเคลื่อนและสร้างความตระหนักรู้ในการคัดแยกขยะอย่างถูกต้อง ตลอดจนแนวทางในการต่อยอดสร้างประโยชน์และมูลค่าให้กับขยะ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มุจลินทร์ ผลจันทร์ ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การเป็นมหาวิทยาลัย (Green University) ด้านของเสีย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มาเป็นผู้ให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้อง 201/1 อาคารเรียนรวม 70 ปี มหาวิทยาลัยแม่โจ้
15 กันยายน 2566     |      152