กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
Division of physical systems and Environment

ผู้อำนวยการกองกายภาพและสิ่งแวดล้อมผู้อำนวยการกอง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

เจ้าหน้าที่บริหารงานอาคารสถานที่ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานออกแบบและจัดการก่อสร้าง
นักวิชาการเกษตร
เจ้าหน้าที่บริหารงานอาคารสถานที่

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นักวิชาการเกษตร
ผู้ปฏิบัติงานการเกษตร
ผู้ปฏิบัติงานการเกษตร
ผู้ปฏิบัติงานการเกษตร

เจ้าหน้าที่บริหารงานอาคารสถานที่

พนักงานพิมพ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
พนักงานวิทยุ
พนักงานวิทยุ
พนักงานขับรถยนต์
พนักงานขับรถยนต์
พนักงานขับรถยนต์ (รถบัส)
พนักงานขับรถยนต์