กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
Division of physical systems and Environment

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่ธุรการ

เจ้าหน้าที่บริหารงานอาคารสถานที่ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานออกแบบและจัดการก่อสร้าง
เจ้าหน้าที่บริหารงานอาคารสถานที่

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ผู้ปฏิบัติงานการเกษตร
ผู้ปฏิบัติงานการเกษตร
นักวิชาการเกษตร
ช่างเทคนิค

เจ้าหน้าที่บริหารงานอาคารสถานที่

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
พนักงานวิทยุ
พนักงานวิทยุ
พนักงานขับรถยนต์
พนักงานขับรถยนต์
พนักงานขับรถยนต์ (รถบัส)
พนักงานขับรถยนต์