กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
Division of physical systems and Environment
ม.แม่โจ้ จัดกิจกรรม “การคัดแยกขยะ & 3R สร้างรายได้”
วันพุธที่ 13 กันยายน 2566 เวลา 13.00-16.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฎี รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University)ให้เกียรติเป็นประธานเปิดกิจกรรมอบรมและเสริมสร้างความรู้ “การคัดแยกขยะ & 3R สร้างรายได้” เพื่อให้ความรู้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ และผู้สนใจ ร่วมขับเคลื่อนและสร้างความตระหนักรู้ในการคัดแยกขยะอย่างถูกต้อง ตลอดจนแนวทางในการต่อยอดสร้างประโยชน์และมูลค่าให้กับขยะ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มุจลินทร์ ผลจันทร์ ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การเป็นมหาวิทยาลัย (Green University) ด้านของเสีย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มาเป็นผู้ให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้อง 201/1 อาคารเรียนรวม 70 ปี มหาวิทยาลัยแม่โจ้
15 กันยายน 2566     |      401
กองกายภาพฯ ร่วมสืบสานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่ 2566
เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น. กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม ร่วมสักการะดำหัวเจ้าพ่อเจ้าแม่ แม่โจ้ โดยนางอรทัย เป็งนวล หัวหน้างานอำนวยการ กล่าวขอสูมาคารวะและขอพร ตามประเพณีอันดีงาม ณ ศาลเจ้าพ่อ เจ้าแม่ แม่โจ้ ในอากาสนี้ได้ร่วมดำหัวผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฏี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ นำโดยนายธีระชัย ตันเรืองพร ผู้อำนวยการกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยหัวหน้างานในสังกัด เข้าอวยพรและขอพร เพื่อเป็นศิริมงคลให้กับบุคลากรกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม ณ อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จากนั้นร่วมดำหัวผู้อำนวยการ และผู้อาวุโสกองกายภาพและสิ่งแวดล้อมต่อไป
25 เมษายน 2566     |      463
กองกายภาพฯ อบรมหลักสูตร พัฒนาทักษะชีวิต เพื่อพัฒนางานในศตวรรษที่ 21
เมื่อวันที่ 3-4 เมษายน 2566 บุคลากรกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมอบรมหลักสูตร"พัฒนาทักษะชีวิต เพื่อพัฒนางานในศตวรรษที่ 21" โดยรองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง รองอธิการบดี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรม ซึ่งการอบรมในครั้งนี้เป็นการรวบรวม และเชื่อมโยงฐานข้อมูลกระบวนการทำงาน ทักษะการแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อน การคิดวิเคราะห์ ความคิดสร้างสรรค์ การทำงานร่วมกันวิทยากรโดยอาจารย์สุดปฐพี เวียงสี ได้ถ่ายทอดและรับฟังความเห็นเกี่ยวกับการจัดทำและพัฒนาทักษะต่างๆ ที่นำไปใช้เกิดประโยชน์ ตลอดจนนำไปสู่การ สร้างสมดุลให้กับชีวิตการทำงานและพัฒนางานต่อไป ณ ห้องข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดโดยฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
7 เมษายน 2566     |      414
กองกายภาพฯ ร่วมขับเคลื่อนการดำเนินการสำนักงานสีเขียว (Green Office) เตรียมความพร้อมเข้ารับการการประเมินสำนักงานสีเขียวจากหน่วยงานภายนอก
วันจันทร์ที่ 3 เดือนเมษายน 2566  เวลา 09.00 – 16.00 น. นายธีระชัย  ตันเรืองพร ผู้อำนวยการกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม นำทีมบุคลากรกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมการสัมมนา เรื่อง “ความสำคัญของสำนักงานสีเขียว : ข้อกำหนดและเกณฑ์การประเมินสำนักงานสีเขียวมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ณ ห้อง 105 คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยแม่โจ้  ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ว่าทีร้อยตรี ดร.สุรชัย กังวล ประธานคณธกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานสำนักงานสีเขียวมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานเปิดการสัมมนา พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร. สยาม อรุณศรีมรกต คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติมาเป็นผู้ให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้  ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อม เพื่อเข้ารับการประเมินจากภายนอก และต่ออายุการรับรอง ในปี 2566 รวมถึงส่วนงาน/หน่วยงาน ที่วางแผนจะดำเนินการสำนักงานสีเขียว (Green Office) เพื่อช่วยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคลากรในการรักษาสิ่งแวดล้อม การลดการใช้พลังงาน การลดขยะ การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ฯลฯ และเป็นสำนักงานที่มีการดูแลสภาพแวดล้อมการปฏิบัติงาน การมีสุขภาวะที่ดี ปฏิบัติตามกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด 
5 เมษายน 2566     |      319
กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม รับการสนับสนุนไม้ประดับ คณะผลิตกรรมการเกษตร เพื่อการศึกษาและตกแต่งพื้นที่สีเขียว
เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2566 เวลา 15.00 น. นางสาววรัทยา ศุขแก้ว รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานอาคารสถานที่และภูมิทัศน์ กองกายภาพและและสิ่งแวดล้อม รับมอบไม้ดอกไม้ประดับผลงานจากการเพาะปลูกของนักศึกษาประจำวิชาสาขาวิชาพืชสวนประดับ คณะผลิตกรรมการเกษตร โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมศรี นนทสวัสดิ์ศรี อาจารย์ประจำสาขาวิชาพืชสวนประดับ คณะผลิตกรรมการเกษตร ให้การสนับสนุนไม้ดอกไม้ประดับ เพื่อนำมาปลูกตกแต่งและดูแลภูมิทัศน์ภายในมหาวิทยาลัยให้สวยงาม
5 เมษายน 2566     |      947
ม.แม่โจ้ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หารือแก้ไขปัญหาการจราจร และเพื่อลดอุบัติเหตุ บริเวณภายในมหาวิทยาลัยและในเขตพื้นที่ใกล้เคียง
วันที่ 27 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฏี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประชุมหารือด้านการจราจร เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุ จุดเสี่ยงภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้และพื้นที่ใกล้เคียง ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีนายธีระชัย ตันเรืองพร ผู้อำนวยการกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยนางอรณุตรา จ่ากุญชร ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ต.ท.จักษ์พัฒน์ ดอกจันทร์ สารวัตรจราจร สถานีตำรวจภูธรแม่โจ้ และหน่วยกู้ชีพกู้ภัยเทศบาลเมืองแม่โจ้ ร่วมหารือเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว เพื่อเป็นการลดอุบัติเหตุต่อนักศึกษา บุคลากร และประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง ณ ห้องประชุมอาคารวุฒากาศ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ท้งนี้ เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ของตัวท่านเอง ขอความร่วมมือให้ผู้ที่ใช้รถใช้ถนนปฏิบัติตามกฎจราจร ขับขี่ด้วยความระมัดระวัง ไม่ประมาท และไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนด
27 มีนาคม 2566     |      202
มจ. ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน มนช.
วันที่ 17 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร. นิโรจน์ สินณรงค์ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมด้วยนายธีระชัย  ตันเรืองพร ผู้อำนวยการกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม และนางจีรพรรณ จันทราศัพท์รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานจัดการสิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติใหม่ ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ นำโดยอาจารย์ ดร. ชุติมา  ชวสินธุ์ รองอธิการบดี เข้าศึกษาดูงานด้านระบบการจัดการน้ำของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์เกี่ยวกับด้านระบบการจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย  ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย
17 มีนาคม 2566     |      197
ตรวจประเมินระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม สำนักงานสีเขียว (ประเมินภายใน) สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2565
เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2566 นายธีระชัย ตันเรืองพร ผู้อำนวยการกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว สำนักงานมหาวิทยาลัย ร่วมให้การต้อนรับนางสาวเพชรประกายแก้ว ดวงหฤทัยทิพย์ หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน พร้อมคณะกรรมการตรวจประเมิน เพื่อประเมินการดำเนินงานในปี 2565 ที่ผ่านมา โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฏี รองอธิการบดี เป็นประธานเปิดการตรวจประเมินในครั้งนี้ เพื่อคณะกรรมการดำเนินงานสำนักงานสีเขียวจะได้นำข้อเสนอแนะจากคณะผู้ตรวจประเมินไปปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาการดำเนินงานในปี 2566 และเพื่อสร้างการรับรู้ และการมีส่วนร่วมของบุคลากรภายในสำนักงานมหาวิทยาลัย ในการจัดการสิ่งแวดล้อมของหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย โอกาสนี้ คณะกรรมการผู้ตรวจประเมินแต่ละหมวดได้ให้คำชี้แจงแนวทางในการดำเนินงานและร่วมตรวจเยี่ยมการดำเนินงานสำนักงานสีเขียวของสำนักงานมหาวิทยาลัย
27 มกราคม 2566     |      874
ทั้งหมด 17 หน้า