กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
Division of physical systems and Environment
มจ. ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน มนร.
รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย รองอธิการบดี รองศาสตราจารย์จักรพงษ์ พิมพ์พิมล รก.รองอธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร. อภินันท์ สุวรรณรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร นางอรทัย เป็งนวล รักษาการแทนผู้อำนวยการกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม และหัวหน้าฝ่ายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และโครงการพิเศษ ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จังหวัดนราธิวาส เข้าศึกษาดูงานด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านการเกษตร การจัดการฟาร์มมหาวิทยาลัย และด้านกายภาพของมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2565 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 สำนักงานมหาวิทยาลัย
28 ธันวาคม 2565     |      295
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฎี รองอธิการบดี พร้อมด้วยนายธีระชัย ตันเรืองพร ผู้อำนวยการกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม นางจีรพรรณ จันทราศัพท์ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานจัดการสิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติใหม่ ร่วมให้การต้อนรับนายสุวิทย์ ทองเพิ่ม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาบินหลา นำคณะศึกษาดูงานจากจากองค์การบริหารส่วนตำบลนาบินหลา อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง เข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการขยะของมหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
8 ธันวาคม 2565     |      298
กองกายภาพฯ ร่วมกิจกรรมเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) ด้านของเสีย
วันพุธที่ 26 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) ด้านของเสีย โดยมี ผศ.ดร.มุจลินทร์ ผลจันทร์ ประธานคณะอนุกรรมการฯ ด้านของเสีย เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการ และกล่าวเปิดโครงการโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฏี รองอธิการบดี กิจกรรมในช่วงเช้า เป็นการให้ความรู้ หัวข้อ "เก็บ (ขยะ) มาคืนชีพให้มีมูลค่า" วิทยากรโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เวชสวรรค์ หล้ากาศ จากมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ เจ้าของโครงการ GREEN ROAD ช่วงบ่ายเป็นกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการในการทำ DIY จากวัสดุเหลือทิ้ง (กระดาษเหลือใช้ให้เป็นสมุดโน๊ต) นำโดยนางสาวอรวรรณ สุรักษ์ พร้อมด้วยทีมงานสำนักหอสมุด และการจัดทำกระถาง โดยอาจารย์สุระพงษ์ เตชะ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
1 พฤศจิกายน 2565     |      167
กิจกรรมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Green U ชวนชาวแม่โจ้ โชว์ไอเดียสุดปัง
เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. นายธีระชัย ตันเรืองพร ผู้อำนวยการกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม นำทีมบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Green U ชวนชาวแม่โจ้ โชว์ไอเดียสุดปัง พร้อมด้วยนางจีรพรรณ จันทราศัพท์ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานสิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติใหม่ ร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานหมวดน้ำ และนำวัสดุปรับปรุงดินแจกสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฏี รองอธิการบดี เป็นประธานเปิดกิจกรรมดังกล่าว จัดโดยคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว ณ ห้องข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ
10 ตุลาคม 2565     |      219
Car Free Day ปั่นลดมลพิษ 2022
วันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2565 เวลา 08.00 น. นายธีระชัย ตันเรืองพร ผู้อำนวยการกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม นำทีมบุคลากรในสังกัด พร้อมด้วยคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และคณะกรรมการสำนักงานสีเขียว (Green office) สำนักงานมหาวิทยาลัยร่วมกิจกรรม Car free Day 2022  ซึ่งได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร. วีระพล ทองมา อธิการบดี มาเป็นประธานเปิดกิจกรรม และร่วมพิธีลงความร่วมมือการดำเนินโครงการจักรยานสาธารณะภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับ บริษัท เอนี่วีล จำกัด สนับสนุนรถจักรยานกว่า 200 คัน เพื่ออำนวยความสะดวก และเพิ่มตัวเลือกในการเดินทางระยะสั้นภายในเขตมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ได้มีมอบรางวัลการประกวดคลิปทำอาหาร “MJU Green & Clean Food” เมนูรักษ์โลก สะอาด ปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ ในกับผู้ได้รับรางวัลแต่ละประเภท ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานมหาวิทยาลัยสีเขียว ณ ลานหน้าสำนักงานมหาวิทยาลัย จากนั้นได้นำขบวนปั่นจักรยาน ลดมลพิษ ผ่านเส้นทางภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับคณะผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา และชมรมจักรยานศิษย์เก่าแม่โจ้
22 กันยายน 2565     |      371
ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว สำนักงานมหาวิทยาลัย
วันอังคารที่ 30 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายธีระชัย ตันเรืองพร ผู้อำนวยการกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม ประธานคณะกรรมการสำนักงานสีเขียว หมวด 1 พร้อมด้วยคณะกรรมการสำนักงานสีเขียว สำนักงานมหาวิทยาลัย เข้าตรวจเยี่ยมการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว หน่วยงานภายในกลุ่มอาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย เพื่อสร้างความตระหนักรู้ และประโยชน์ของดำเนินงานสำนักงานสีเขียว(Green Office) ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนให้แก่บุคลากรอย่างต่อเนื่อง และเตรียมความพร้อมสำหรับการตรวจประเมินภายใน ประจำปี 2565 ตามเกณฑ์การประเมินสำนักงานสีเขียว
30 สิงหาคม 2565     |      224
กิจกรรม “เปิดประตู MJU สู่ zero waste community รูปแบบ Hybrid”
วันพุธที่ 24 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 น. คณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว ด้านของเสีย จัดกิจกรรม “เปิดประตู MJU สู่ zero waste community รูปแบบ Hybrid” โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฎี รองอธิการบดี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดกิจกรรมพร้อมด้วยคณะกรรมการและอนุกรรมการดำเนินงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้เข้าร่วมกิจกรรม วิทยากรให้ความรู้ โดยคุณวรุณ วารัญญานนท์ (ที่ปรึกษาเพื่อภาคีอุตสาหกรรม ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ และ ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ Chula Zero Waste Project และคุณเปรม พฤกษ์ทยานนท์ เจ้าของเพจลุงซาเล้งกับขยะที่หายไปและแอปพลิเคชัน Green2Get สำหรับแยกขยะและการจัดการขยะรีไซเคิล ณ ห้องเอกภพวิทยา อาคารจุฬาภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และผ่านโปรแกรมออนไลน์ ZOOM Cloud Meetings
25 สิงหาคม 2565     |      197
ทั้งหมด 16 หน้า