กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
Division of physical systems and Environment


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฐวุฒิ ดุษฎี
Asst. Prof. Dr. Natthawud Dussadee
ภารกิจรองอธิการบดี


ผู้อำนวยการกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
Teerachai Tanruangporn
ภารกิจผู้อำนวยการ

ทส01ทส02

ระบบคำขอใช้บริการออนไลน์
- 
แบบคำขอใช้บริการ-สำนักงานมหาวิทยาลัย                                                

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

กองกายภาพฯ ร่วมสืบสานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่ 2566
เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น. กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม ร่วมสักการะดำหัวเจ้าพ่อเจ้าแม่ แม่โจ้ โดยนางอรทัย เป็งนวล หัวหน้างานอำนวยการ กล่าวขอสูมาคารวะและขอพร ตามประเพณีอันดีงาม ณ ศาลเจ้าพ่อ เจ้าแม่ แม่โจ้ ในอากาสนี้ได้ร่วมดำหัวผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฏี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ นำโดยนายธีระชัย ตันเรืองพร ผู้อำนวยการกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยหัวหน้างานในสังกัด เข้าอวยพรและขอพร เพื่อเป็นศิริมงคลให้กับบุคลากรกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม ณ อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จากนั้นร่วมดำหัวผู้อำนวยการ และผู้อาวุโสกองกายภาพและสิ่งแวดล้อมต่อไป
25 เมษายน 2566
กองกายภาพฯ อบรมหลักสูตร พัฒนาทักษะชีวิต เพื่อพัฒนางานในศตวรรษที่ 21
เมื่อวันที่ 3-4 เมษายน 2566 บุคลากรกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมอบรมหลักสูตร"พัฒนาทักษะชีวิต เพื่อพัฒนางานในศตวรรษที่ 21" โดยรองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง รองอธิการบดี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรม ซึ่งการอบรมในครั้งนี้เป็นการรวบรวม และเชื่อมโยงฐานข้อมูลกระบวนการทำงาน ทักษะการแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อน การคิดวิเคราะห์ ความคิดสร้างสรรค์ การทำงานร่วมกันวิทยากรโดยอาจารย์สุดปฐพี เวียงสี ได้ถ่ายทอดและรับฟังความเห็นเกี่ยวกับการจัดทำและพัฒนาทักษะต่างๆ ที่นำไปใช้เกิดประโยชน์ ตลอดจนนำไปสู่การ สร้างสมดุลให้กับชีวิตการทำงานและพัฒนางานต่อไป ณ ห้องข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดโดยฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
7 เมษายน 2566
กองกายภาพฯ ร่วมขับเคลื่อนการดำเนินการสำนักงานสีเขียว (Green Office) เตรียมความพร้อมเข้ารับการการประเมินสำนักงานสีเขียวจากหน่วยงานภายนอก
วันจันทร์ที่ 3 เดือนเมษายน 2566  เวลา 09.00 – 16.00 น. นายธีระชัย  ตันเรืองพร ผู้อำนวยการกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม นำทีมบุคลากรกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมการสัมมนา เรื่อง “ความสำคัญของสำนักงานสีเขียว : ข้อกำหนดและเกณฑ์การประเมินสำนักงานสีเขียวมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ณ ห้อง 105 คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยแม่โจ้  ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ว่าทีร้อยตรี ดร.สุรชัย กังวล ประธานคณธกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานสำนักงานสีเขียวมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานเปิดการสัมมนา พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร. สยาม อรุณศรีมรกต คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติมาเป็นผู้ให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้  ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อม เพื่อเข้ารับการประเมินจากภายนอก และต่ออายุการรับรอง ในปี 2566 รวมถึงส่วนงาน/หน่วยงาน ที่วางแผนจะดำเนินการสำนักงานสีเขียว (Green Office) เพื่อช่วยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคลากรในการรักษาสิ่งแวดล้อม การลดการใช้พลังงาน การลดขยะ การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ฯลฯ และเป็นสำนักงานที่มีการดูแลสภาพแวดล้อมการปฏิบัติงาน การมีสุขภาวะที่ดี ปฏิบัติตามกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด 
5 เมษายน 2566
กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม รับการสนับสนุนไม้ประดับ คณะผลิตกรรมการเกษตร เพื่อการศึกษาและตกแต่งพื้นที่สีเขียว
เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2566 เวลา 15.00 น. นางสาววรัทยา ศุขแก้ว รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานอาคารสถานที่และภูมิทัศน์ กองกายภาพและและสิ่งแวดล้อม รับมอบไม้ดอกไม้ประดับผลงานจากการเพาะปลูกของนักศึกษาประจำวิชาสาขาวิชาพืชสวนประดับ คณะผลิตกรรมการเกษตร โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมศรี นนทสวัสดิ์ศรี อาจารย์ประจำสาขาวิชาพืชสวนประดับ คณะผลิตกรรมการเกษตร ให้การสนับสนุนไม้ดอกไม้ประดับ เพื่อนำมาปลูกตกแต่งและดูแลภูมิทัศน์ภายในมหาวิทยาลัยให้สวยงาม
5 เมษายน 2566
ม.แม่โจ้ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หารือแก้ไขปัญหาการจราจร และเพื่อลดอุบัติเหตุ บริเวณภายในมหาวิทยาลัยและในเขตพื้นที่ใกล้เคียง
วันที่ 27 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฏี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประชุมหารือด้านการจราจร เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุ จุดเสี่ยงภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้และพื้นที่ใกล้เคียง ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีนายธีระชัย ตันเรืองพร ผู้อำนวยการกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยนางอรณุตรา จ่ากุญชร ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ต.ท.จักษ์พัฒน์ ดอกจันทร์ สารวัตรจราจร สถานีตำรวจภูธรแม่โจ้ และหน่วยกู้ชีพกู้ภัยเทศบาลเมืองแม่โจ้ ร่วมหารือเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว เพื่อเป็นการลดอุบัติเหตุต่อนักศึกษา บุคลากร และประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง ณ ห้องประชุมอาคารวุฒากาศ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ท้งนี้ เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ของตัวท่านเอง ขอความร่วมมือให้ผู้ที่ใช้รถใช้ถนนปฏิบัติตามกฎจราจร ขับขี่ด้วยความระมัดระวัง ไม่ประมาท และไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนด
27 มีนาคม 2566
Car Free Day ปั่นลดมลพิษ 2022
วันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2565 เวลา 08.00 น. นายธีระชัย ตันเรืองพร ผู้อำนวยการกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม นำทีมบุคลากรในสังกัด พร้อมด้วยคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และคณะกรรมการสำนักงานสีเขียว (Green office) สำนักงานมหาวิทยาลัยร่วมกิจกรรม Car free Day 2022  ซึ่งได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร. วีระพล ทองมา อธิการบดี มาเป็นประธานเปิดกิจกรรม และร่วมพิธีลงความร่วมมือการดำเนินโครงการจักรยานสาธารณะภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับ บริษัท เอนี่วีล จำกัด สนับสนุนรถจักรยานกว่า 200 คัน เพื่ออำนวยความสะดวก และเพิ่มตัวเลือกในการเดินทางระยะสั้นภายในเขตมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ได้มีมอบรางวัลการประกวดคลิปทำอาหาร “MJU Green & Clean Food” เมนูรักษ์โลก สะอาด ปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ ในกับผู้ได้รับรางวัลแต่ละประเภท ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานมหาวิทยาลัยสีเขียว ณ ลานหน้าสำนักงานมหาวิทยาลัย จากนั้นได้นำขบวนปั่นจักรยาน ลดมลพิษ ผ่านเส้นทางภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับคณะผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา และชมรมจักรยานศิษย์เก่าแม่โจ้
22 กันยายน 2565
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายเครื่องสักการะพระบรมสารีริกธาตุ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง ครอบครัว และหน่วยงาน
การได้กราบไหว้สักการบูชาพระบรมสารีริกธาตุนี้  มีผลานิสงส์มากเท่ากับได้บูชาสักการะ   พระพุทธเจ้ามีพระชนม์อยู่ นับว่าเป็นมหามงคล และให้อานิสงส์แก่ผู้สักการะอย่างหาที่เปรียบมิได้  ทำให้ประสบความสำเร็จ และมีความสุขสมปรารถนาทั้งในชาตินี้  และชาติหน้าตราบเข้าสู่นิพพาน   ผลานิสงส์ที่บังเกิดแก่ผู้ที่มีความเคารพเลื่อมใสและกระทำสักการะโดยสุจริตเท่านั้นประสงค์จะขอรับเป็นเจ้าภาพถวายเครื่องสักการะพระบรมสารีริกธาตุ ติดต่อที่ กองอาคารและสถานที่ โทร. 053-873240-2
1 มกราคม 2557
ข่าวมหาวิทยาลัยแม่โจ้