กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
Division of physical systems and Environment


รศ.จักรพงษ์ พิมพ์พิมล
Jakraphong Phimphimol
รักษาการแทนรองอธิการบดี

-

นางอรทัย  เป็งนวล
Aorathai Pengnual
รักษาการแทนผู้อำนวยการกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม

ภารกิจรองอธิการบดี
ภารกิจผู้อำนวยการ

ทส01ทส02

ระบบคำขอใช้บริการออนไลน์
- 
แบบคำขอใช้บริการ-สำนักงานมหาวิทยาลัย                                                

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

กองกายภาพฯ ม.แม่โจ้ ร่วมสืบสานป๋าเวณี สระเกล้าดำหัว 2567 ตามประเพณีสงกรานต์ล้านนา
วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2567 นางอรทัย เป็งนวล รักษาการแทนผู้อำนวยการกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม พร้อมหัวหน้างาน นำบุคลากรในสังกัดกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม ร่วมพิธีดำหัวผู้อาวุโส และอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2567 ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยกองกายภาพและสิ่งแวดล้อมได้ร่วมขบวนแห่นำเครื่องสระเกล้าดำหัวที่งดงามตามประเพณีแบบล้านนา พร้อมด้วยหน่วยงานต่าง ๆ เคลื่อนขบวนเพื่อมารดน้ำขอพรจาก ผู้อาวุโส อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ณ อาคารศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ โดยในช่วงเช้าที่ผ่านมา หัวหน้างานได้ทยอยเข้ารดน้ำดำหัว รองศาสตราจารย์จักรพงษ์ พิมพ์พิมล รักษาการแทนรองอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย รักษาการแทนรองอธิการบดี และนายประคอง ยอดหอม ผู้อาวุโสกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม เพื่อแสดงความเคารพ ขอสุมาคารวะ และขอพร เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ตามประเพณีสงกรานต์ของชาวล้านนา ประจำปี 2567 นอกจากนี้ ได้ร่วมส่งประกวดส้มตำลีลา และได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ในนามทีมกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม สำนักงานมหาวิทยาลัย
22 เมษายน 2567
กองกายภาพฯ ร่วมพิธีปลูกต้นจามจุรี เพื่อน้อมรำลึกในหลวง รัชกาลที่ 9
นางอรทัย เป็งนวล ผู้แทนผู้อำนวยการกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยนางสาววรัทยา ศุขแก้ว หัวหน้างานอาคารสถานที่และภูมิทัศน์ กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม ร่วมโครงการ “รักษ์จามจุรีทรงปลูก” ซึ่งเป็นต้นลูกของจามจุรีที่ในหลวง รัชกาลที่ 9 ทรงปลูกด้วยพระหัตถ์ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อปี 2505 เพื่อน้อมระลึกถึงองค์ราชาผู้ทรงพระมหากรุณาธิคุณต่อแผ่นดินไทย และเนื่องในโอกาสครบรอบวันเกิด 107 ชาตกาล ศาสตราจารย์ ดร.วิภาต บุญศรี วังซ้าย วันที่ 12 มีนาคม 2567 เวลา 10.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย รักษาการแทนรองอธิการบดี เป็นประธานในพิธีปลูกต้นจามจุรี พร้อมด้วย ผศ.ว่าที่ร้อยตรี ดร. นิโรจน์ สินณรงค์ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี คุณพัชรินทร์ สุกัณศีล ทายาทศาสตราจารย์ ดร.วิภาต บุญศรีวังซ้าย และคณะตัวแทนศิษย์เก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มอบต้นจามจุรี จำนวน 3 ต้นและปลูกร่วมกับผู้บริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ผู้อำนวยการกอง และสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ ณ ลานหน้าศาลเจ้าพ่อแม่โจ้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
15 มีนาคม 2567
ม.แม่โจ้ ขับเคลื่อนการจัดการพลังงานไฟฟ้า จากนวัตกรรมพลังงานหมุนเวียน
วันพุธที่ 6 มีนาคม 2567 เวลา 09.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร. วีระพล ทองมา รักษาการแทนอธิการบดี พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมให้การต้อนรับ และรับฟังการนำเสนอ “โครงการจัดการพลังงานในองค์กรด้วยระบบดิจิทัล (PEA Digital Platform)” นำโดยนาย สุรพงศ์ ไชยมงคล รองผู้ว่าการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กองจัดการธุรกิจพลังงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่ ณ ห้องประชุมสารภี ชั้น 1 อาคารสำนักงนมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ หลังจากนี้นายเสกสรร ขวัญศรีวงค์ หัวหน้างานจัดการพลังงาน กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม นำทีมเข้าสำรวจพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัย เพื่อเตรียมความพร้อมในการออกแบบประมาณการโครงการติดตั้งระบบโซล่า ESCO MODEL โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
11 มีนาคม 2567
ม.แม่โจ้ ขับเคลื่อนมาตรการและแนวทางลดใช้พลังงานของทุกส่วนงาน ปี 2567
งานจัดการพลังงาน กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม บูรณาการการเรียนการสอน ร่วมกับวิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในวิชาโครงร่างโครงงานสัมมนา สำหรับนักศึกษา ชั้น 2 หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี โดยเน้นการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงทางด้านการจัดการพลังงานภายในอาคาร ซึ่งได้ดำเนินการตรวจวัดความเข้มของแสงสว่างตามมาตรฐานของชีวอนามัยในสถานที่ทำงาน และสำรวจการพลังงานในระบบเครื่องปรับอากาศ ระบบแสงสว่าง และเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างภายในห้องทำงาน เพื่อให้ทราบถึงหน่วยการใช้ไฟฟ้า ซึ่งจะใช้เป็นฐานข้อมูลในการประกอบการจัดทำแผนการประหยัดพลังงาน และกำหนดเป็นมาตรการการลดใช้พลังงานของส่วนงาน ทั้งนี้ได้เข้าดำเนินการสำรวจอาคารรัตนโกสินทร์ 200 ปี คณะผลิตกรรมการเกษตร อาคารเทคโนโลยีการประมง คณะเทคโนโลยีประมงและทรัพยากรทางน้ำ อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ คณะพัฒนาการท่องเที่ยว อาคารวุฒากาศ กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม 
23 กุมภาพันธ์ 2567
รับมอบหัวเชื้อจุลินทรีย์สำหรับกำจัดกลิ่นขยะ งานเกษตรแม่โจ้ 90 ปี
วันที่ 21 ธันวาคม 2566 นางจีรพรรณ จันทราศัพท์ หัวหน้างานจัดการสิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติใหม่ พร้อมด้วยนายพนมเทียน ทนคำดี นักวิทยาศาสตร์ กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม รับมอบหัวเชื้อจุลินทรีย์สำหรับกำจัดกลิ่นขยะ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐปน ชื่นบาล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ได้มอบหัวเชื้อจุลินทรีย์เข้มข้น ที่มีการคัดเลือกสายพันธุ์ของกลุ่มเชื้อจุลินทรีย์ที่แข็งแรงและมีความสามารถในการกำจัดกลิ่น เพื่อนำมาฉีดพ่นบริเวณจุดรวบรวมขยะภายในงานเกษตรแม่โจ้ 90 ปี ป้องกันและลดการเกิดกลิ่นและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมภายในงาน นอกจากยังสามารถใช้บำบัดน้ำเสีย ช่วยย่อยสารอินทรีย์ในน้ำเสียให้ดีขึ้นอีกด้วย
25 ธันวาคม 2566
รณรงค์ลดขยะถุงพลาสติก ภาชนะที่ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง
เมื่อวันพุธที่ 20 ธันวาคม 2566 เวลา 10.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฎี รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ (Green University)  ดร.มุจลินทร์ ผลจันทร์ ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การเป็นมหาวิทยาลัย (Green University) ด้านของเสีย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นางจีรพรรณ จันทราศัพท์ หัวหน้างานจัดการสิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติใหม่ นายพนมเทียน ทนคำดี นักวิทยาศาสตร์ กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม มอบภาชนะจากใบไม้ เพื่อใช้ในงานเกษตรแม่โจ้ 90 ปี : เกษตร อาหาร สุขภาพ ให้แก่หน่วยงาน /ผู้ประกอบการภายในงานฯ และร่วมรณรงค์ใช้จานใบไม้นำมาใช้สำหรับเป็นภาชนะในการรับรองแขก และผู้มาร่วมงาน เพื่อการรณรงค์ลดขยะถุงพลาสติก ภาชนะที่ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง โดยกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจานใบไม้จาก ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมทางการเกษตรสำหรับบัณฑิตผู้ประกอบการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
25 ธันวาคม 2566
Car Free Day ปั่นลดมลพิษ 2022
วันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2565 เวลา 08.00 น. นายธีระชัย ตันเรืองพร ผู้อำนวยการกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม นำทีมบุคลากรในสังกัด พร้อมด้วยคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และคณะกรรมการสำนักงานสีเขียว (Green office) สำนักงานมหาวิทยาลัยร่วมกิจกรรม Car free Day 2022  ซึ่งได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร. วีระพล ทองมา อธิการบดี มาเป็นประธานเปิดกิจกรรม และร่วมพิธีลงความร่วมมือการดำเนินโครงการจักรยานสาธารณะภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับ บริษัท เอนี่วีล จำกัด สนับสนุนรถจักรยานกว่า 200 คัน เพื่ออำนวยความสะดวก และเพิ่มตัวเลือกในการเดินทางระยะสั้นภายในเขตมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ได้มีมอบรางวัลการประกวดคลิปทำอาหาร “MJU Green & Clean Food” เมนูรักษ์โลก สะอาด ปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ ในกับผู้ได้รับรางวัลแต่ละประเภท ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานมหาวิทยาลัยสีเขียว ณ ลานหน้าสำนักงานมหาวิทยาลัย จากนั้นได้นำขบวนปั่นจักรยาน ลดมลพิษ ผ่านเส้นทางภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับคณะผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา และชมรมจักรยานศิษย์เก่าแม่โจ้
22 กันยายน 2565
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายเครื่องสักการะพระบรมสารีริกธาตุ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง ครอบครัว และหน่วยงาน
การได้กราบไหว้สักการบูชาพระบรมสารีริกธาตุนี้  มีผลานิสงส์มากเท่ากับได้บูชาสักการะ   พระพุทธเจ้ามีพระชนม์อยู่ นับว่าเป็นมหามงคล และให้อานิสงส์แก่ผู้สักการะอย่างหาที่เปรียบมิได้  ทำให้ประสบความสำเร็จ และมีความสุขสมปรารถนาทั้งในชาตินี้  และชาติหน้าตราบเข้าสู่นิพพาน   ผลานิสงส์ที่บังเกิดแก่ผู้ที่มีความเคารพเลื่อมใสและกระทำสักการะโดยสุจริตเท่านั้นประสงค์จะขอรับเป็นเจ้าภาพถวายเครื่องสักการะพระบรมสารีริกธาตุ ติดต่อที่ กองอาคารและสถานที่ โทร. 053-873240-2
1 มกราคม 2557
ข่าวมหาวิทยาลัยแม่โจ้