กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
Division of physical systems and Environment


รศ.จักรพงษ์ พิมพ์พิมล
Jakraphong Phimphimol
รักษาการแทนรองอธิการบดี

-

นางอรทัย  เป็งนวล
Aorathai Pengnual
รักษาการแทนผู้อำนวยการกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม

ภารกิจรองอธิการบดี
ภารกิจผู้อำนวยการ

ทส01ทส02

ระบบคำขอใช้บริการออนไลน์
- 
แบบคำขอใช้บริการ-สำนักงานมหาวิทยาลัย                                               

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

กองกายภาพฯ ร่วมขับเคลื่อนการจัดการมลพิษและของเสีย Green Office มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เมื่อวันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2567 เวลา 13.00 น. นางอรทัย  เป็งนวล  รักษาการแทนผู้อำนวยการกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมอบรมการจัดการมลพิษและของเสีย โดยมีรองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.สุรชัย กังวล คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว (Green Office) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการฯ และบุคลากรของมหาวิทยาลัย โดยมีคุณภัทรพล ตุลารักษ์ เลขาธิการสมาคมการจัดการของเสียแห่งประเทศไทย เป็นวิทยากร ณ ห้องสายน้ำผึ้ง สำนักหอสมุด และโปรแกรมออนไลน์ ZOOM Cloud Meetings จัดโดย คณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว (Green Office) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับสำนักหอสมุด และกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
19 มิถุนายน 2567
กองกายภาพฯ ร่วมกิจกรรมในวันสิ่งแวดล้อมโลก 2567
วันพุธที่ 5 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น. นางอรทัย เป็งนวล รักษาการผู้อำนวยการกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม พร้อมบุคลากรในสังกัด ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day สำนักงานมหาวิทยาลัย และกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2567 ร่วมสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อมผ่านเกมส์กล่องสุ่มรักษ์โลก โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานเปิดกิจกรรม พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัยร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดกิจกรรม และเยี่ยมชมนิทรรศการการจัดการขยะมูลฝอยอย่างยั่งยืน "เปลี่ยนรักษ์โลก" เพื่อขับเคลื่อนนโยบาย Eco University และ Green Office ของมหาวิทยาลัย ณ บริเวณโถง ชั้น 1 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ????
6 มิถุนายน 2567
ม.แม่โจ้ เปิดเส้นทางการเดินรถเข้า – ออก ระหว่างการดำเนินการปรับปรุงผิวจราจรทางหลวง
วันที่ 29 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. ณ อาคารวุฒากาศ กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นางอรทัย เป็งนวล รักษาการแทนผู้อำนวยการกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม นายเชิดพงษ์ รอบเมือง หัวหน้างานยานพาหนะและบรรเทาสาธารณภัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับ พ.ต.ท.จักษ์พัฒน์ ดอกจันทร์ สว.จร.สภ.สันทราย ปฏิบัติหน้าที่ สว.จร.สภ.แม่โจ้ ร่วมหารือแนวทางและกำหนดมาตรการ เพื่อบรรเทาการจราจรติดขัดในช่วงที่มีการปรับปรุงผิวจราจรทางหลวง 1001 บริเวณจุดกลับรถพืชไร่ ถึงมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งเป็นพื้นที่ในความรับผิดชอบดูแลการจราจรของ สภ.แม่โจ้ และเพื่อเป็นการแก้ปัญหาการจราจรติดขัดในระหว่างการก่อสร้างถนนเส้นทางเข้าตัวเมือง ให้มีความสะดวกปลอดภัยต่อนักศึกษา บุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และประชาชนที่มีความจำเป็นต้องใช้เส้นทางสัญจรดังกล่าว จึงเปิดใช้ประตูเส้นทางเข้า-ออก (ประตูวิเวก) เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม 2567 เป็นต้นไป ระหว่างเวลา 05.30 น. ถึง 21.00 น. และขอความร่วมมือ ผู้ที่ขับขี่รถจักรยานยนต์ โปรดสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่เข้ามาในพื้นที่มหาวิทยาลัย และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย
30 พฤษภาคม 2567
กองกายภาพฯ ร่วมอบรมสำนักงานสีเขียว (GREEN OFFICE) ม.แม่โจ้
วันที่ 7 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.00 น. นางอรัทย เป็งนวล รักษาการแทนผู้อำนวยการกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม นำทีมบุคลากรในสังกัดร่วมอบรม "การคำนวณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกในองค์กร”  โดยได้รับเกียรติจากนางอริศรา สิงห์ปัน ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด รองประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว (Green Office) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรมภายใต้โครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และดร.พงษ์วิภา หล่อสมบูรณ์ ผู้เชี่ยวชาญอาวุโส สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในกิจกรรมดังกล่าว ณ ห้องสายน้ำผึ้ง สำนักหอสมุด และโปรแกรมออนไลน์ ZOOM Cloud Meetings จัดโดย คณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว (Green Office) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับสำนักหอสมุด และกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
9 พฤษภาคม 2567
กองกายภาพฯ ร่วมอบรมการใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ขับเคลื่อน Green Office มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.00 น. นางอรทัย  เป็งนวล รักษาการแทนผู้อำนวยการกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมอบรมการใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างคุ้มค่า โดยคุณพงค์พัฒน์ มั่งคั่ง กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินโนเวชั่น เทคโนโลยี จำกัด เป็นวิทยากร และรองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.สุรชัย กังวล คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว (Green Office) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการฯ และบุคลากรของมหาวิทยาลัย ณ ห้องสายน้ำผึ้ง สำนักหอสมุด และโปรแกรมออนไลน์ ZOOM Cloud Meetings 
9 พฤษภาคม 2567
Car Free Day ปั่นลดมลพิษ 2022
วันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2565 เวลา 08.00 น. นายธีระชัย ตันเรืองพร ผู้อำนวยการกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม นำทีมบุคลากรในสังกัด พร้อมด้วยคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และคณะกรรมการสำนักงานสีเขียว (Green office) สำนักงานมหาวิทยาลัยร่วมกิจกรรม Car free Day 2022  ซึ่งได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร. วีระพล ทองมา อธิการบดี มาเป็นประธานเปิดกิจกรรม และร่วมพิธีลงความร่วมมือการดำเนินโครงการจักรยานสาธารณะภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับ บริษัท เอนี่วีล จำกัด สนับสนุนรถจักรยานกว่า 200 คัน เพื่ออำนวยความสะดวก และเพิ่มตัวเลือกในการเดินทางระยะสั้นภายในเขตมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ได้มีมอบรางวัลการประกวดคลิปทำอาหาร “MJU Green & Clean Food” เมนูรักษ์โลก สะอาด ปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ ในกับผู้ได้รับรางวัลแต่ละประเภท ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานมหาวิทยาลัยสีเขียว ณ ลานหน้าสำนักงานมหาวิทยาลัย จากนั้นได้นำขบวนปั่นจักรยาน ลดมลพิษ ผ่านเส้นทางภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับคณะผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา และชมรมจักรยานศิษย์เก่าแม่โจ้
22 กันยายน 2565
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายเครื่องสักการะพระบรมสารีริกธาตุ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง ครอบครัว และหน่วยงาน
การได้กราบไหว้สักการบูชาพระบรมสารีริกธาตุนี้  มีผลานิสงส์มากเท่ากับได้บูชาสักการะ   พระพุทธเจ้ามีพระชนม์อยู่ นับว่าเป็นมหามงคล และให้อานิสงส์แก่ผู้สักการะอย่างหาที่เปรียบมิได้  ทำให้ประสบความสำเร็จ และมีความสุขสมปรารถนาทั้งในชาตินี้  และชาติหน้าตราบเข้าสู่นิพพาน   ผลานิสงส์ที่บังเกิดแก่ผู้ที่มีความเคารพเลื่อมใสและกระทำสักการะโดยสุจริตเท่านั้นประสงค์จะขอรับเป็นเจ้าภาพถวายเครื่องสักการะพระบรมสารีริกธาตุ ติดต่อที่ กองอาคารและสถานที่ โทร. 053-873240-2
1 มกราคม 2557
ข่าวมหาวิทยาลัยแม่โจ้